top of page

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

 

Machinale Houtbewerking Mark van den Enden, gevestigd aan Snelliusweg 23, 
4691 SP Tholen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Mark van den Enden
Snelliusweg 23

4691 SP Tholen
T: +31 6 1100 2648 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Machinale Houtbewerking Mark van den Enden verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze dienstenen producten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Wanneer je vragen hebt over de privacy neem dan contact op met Mark van den Enden, eigenaar van Machinale Houtbewerking Mark van den Enden. Hij is te bereiken via info@markvandenenden.nl

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • Locatiegegevens

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app

 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@markvandenenden.nl dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Machinale Houtbewerking Mark van den Enden verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 • Machinale Houtbewerking Mark van den Enden analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 

 • Machinale Houtbewerking Mark van den Enden verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Machinale Houtbewerking Mark van den Enden neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Machinale Houtbewerking Mark van den Enden) tussen zit. Machinale Houtbewerking Mark van den Enden gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 

 • Social media; Facebook, LinkedIn, Instagram voor het promoten van ons bedrijf. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Machinale Houtbewerking Mark van den Enden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Persoonsgegevens                       Bewaartermijn                Reden

Personalia                                  7 jaar                            Fiscaal

Adres                                        7 jaar                            Fiscaal

Facturen en offertes                     7 jaar                            Fiscaal en boekhouding

E-mail                                        2 jaar                            Naslag voor gemaakte  afspraken 

Afbeeldingen                              2 jaar                           Beheer website/social media

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Machinale Houtbewerking Mark van den Enden verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Machinale Houtbewerking Mark van den Enden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gebruik Google Analytics 
Machinale Houtbewerking Mark van den Enden maakt gebruik van Google Analytics-cookies en heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd. Tevens hebben we “gegevens delen” uitgeschakeld. Machinale Houtbewerking Mark van den Enden maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Machinale Houtbewerking Mark van den Enden gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Op mijn website zijn knoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook en LinkedIn. Deze knoppen werken door middel van stukjes code die van Facebook en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Ik heb daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons) gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

 

Daarnaast verzamelt Facebook doelgroep statistieken door middel van een first party cookie. Met deze gegevens kunnen we gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn actief zo lang we de Pixel hebben geïnstalleerd. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan ons doorgegeven.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Machinale Houtbewerking Mark van den Enden en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@markvandenenden.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Gerechtvaardigd belang

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang.

Grondslagen
Voor het verwerken van persoonsgegevens hebben wij de volgende grondslagen; 

 • Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

 • Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

 • Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

 

Machinale Houtbewerking Mark van den Enden wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Machinale Houtbewerking Mark van den Enden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@markvandenenden.nl

 

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door SSL-techniek. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Machinale Houtbewerking Mark van den Enden privé is. Je herkent de gecertificeerde beveiliging aan het slotje voor de URL.

 

Versie 2019-01

bottom of page